נגישות
 • למה לשלם יותר

 • למה לשלם יותר

טופס חיפוש, 2 שלבים. בשלב הראשון בחר סוג עסקה, בשלב השני הזן פרטי חיפוש. על מנת לבחור סוג עסקה אנא לחץ על מקש ה-TAB

בחר סוג עסקה, בחירה של כל אלמנט תשנה את טופס החיפוש
 •  
 •    
 • מנוע חיפוש טיסות, הזן פרטים:
  בחר תאריכים
  בחר תאריך יציאה
  בחר תאריך חזרה
  תאריכי יציאה/חזרה אפשריים
  תאריך נבחר
  תאריכים לא פעילים
  1
  2
  3
  4
  5
  6
 • מנוע חיפוש חבילות נופש, הזן פרטים:
  בחר תאריכים
  בחר תאריך יציאה
  בחר תאריך חזרה
  תאריכי יציאה/חזרה אפשריים
  תאריך נבחר
  תאריכים לא פעילים
  ניתן להזמין חדרים נוספים ו/או להוסיף תינוקות להזמנה לאחר חיפוש ובחירת המלון המבוקש

תנאים כללים

מושגים

"טיסות שכר" - טיסה שבה שוכר מארגן או שוכרים מארגנים במשותף את כל קיבולת כלי הטיס לשם מכירתה לאחרים.
ביצוע הטיסות כפוף לתקנות רישוי שירותי התעופה ( טיסות שכר ) , התשמ"ב - 1982 ומותנה באישור מנהל התעופה האזרחי.
"חבילת תיור"/ "חבילת נופש" - חבילה הכוללת טיסה הלוך ושוב , אכסון וכלכלה בהתאם לחוברת המופצת ע"י המארגן.
המארגן הינו סוכן תיירות סיטונאי המספק שירותי תיירות שונים לנוסע באמצעות המזמין.
"הנוסע" - אדם שהוזמנה השתתפותו.
"המזמין" - מי שמזמין את הטיסה , שירותי קרקע , נופשון עבור הנוסע , לרבות סוכן הנסיעות..
 " המוביל " - חברת התעופה המבצעת את טיסת השכר עבור המארגן ..

 

תנאים והגבלת אחריות

שירותי התיירות והטיסות מוצעים לנוסעים בתנאים המפורטים להלן בלבד ועצם הרשמת הנוסע או תשלום מקדמה או השתתפות בוו מהווה את הסכמת הנוסע לכל התנאים , הגבלת האחריות והמידע שבאתר זה.
חברת "Y PAY MORE " וצוות עובדיה משמשת כמקשרת ומתווכת בלבד בין המשתתפים לבין החברות העוסקות בביצוע בפועלל כגון: חברות התעופה , חברות הובלה ואוטובוסים , מארגני טיולים והסוכנים בארץ ובחו"ל , בתי מלון מסעדות , מדריכים , נציגים וכו'..
אין אנו אחראים לכל נזק שהוא הנובע מאי ביצוע ו/או ביצוע לקוי של שרות כלשהו משירותי החבילה, החופשה והטיסות שיבוצעוו על ידי הגופים הנ"ל ו/או גופים אחרים הקשורים אתנו. בכל הוצאה או נזק כאמור לעיל , יישאו הנוסעים בעצמם...
" Y PAY MORE " שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל טיסה , או טיול או חבילה ע"פ שיקול דעתה בלבד באם מספר הנוסעיםם לא מצדיק את ביצוע הטיסה או החבילה, ו/או מכל סיבה אחרת לבטל ו/או להחליף כליל או חלקית כל סוג שרות במסגרת שירותי התיירות שנרכשו על ידי הנוסע וזאת אף ללא הודעה מראש..
YPAYMORE אינה מחזיקה במלאי כלשהו של השירותים/המוצרים המוצעים בפרסום.
לפיכך, כל הזמנה מותנית במלאי שנמצא אצל ספק השירות.
YPAYMORE מקושרת למערכות ההפצה וההזמנות של ספקי התיירות המובילים בארץ ומציעה מגוון גדול של חבילות נופשש לחו"ל. המוצרים המופיעים באתר מוצגים בהתאם לקיים במערכות ספקי התיירות ואין ל YPAYMORE את האפשרות לגרוע או לשנותם. מוצרים אלו כפופים לאישורם הסופי של ספקי התיירות.

 

שינויים

חבילות המארגן מוצעות ומתקבלות בתנאי מפורש שהפרטים המוזכרים בהן ניתנים לשינויים על ידי חברות התעופה ו/או חברותת הספנות ו/או על ידי בתי המלון ו/או על ידי כל גוף אחר. למארגן או הבאים מכוחו או סוכניו , נשמרת הזכות לבצע שינויים אשר לדעתם, ימצאו רצויים ו/או הכרחיים לביצוע החבילה.
למארגן נשמרת הזכות לשנות את תוכנית החבילה , לוחות זמנים , מחירי החבילה, נתיבי טיסה, מקומות המראה, יעדי המראה ,, מועדי טיסה , מקומות האכסון , ובתי המלון עקב שינויים ונסיבות שאינם תלויים במארגן.
המארגן מתחייב לעשות כל שביכולתו על מנת לברר קיום כל שינוי כאמור ולהודיעו לנוסעים בהקדם האפשרי..
במידה ויחולו שינויים ביום היציאה או לאחר צאת הנוסע מישראל אשר אינם מצויים בשליטת המארגן ולא ביכולתו להיוודע עלל קיומם קודם למועד יציאת הנוסע מישראל והכל בכפוף לכך שיחולו דיני הסיכול כמשמעותם בדין הישראלי - יעשה המארגן כמיטב יכולתו לספק לנוסע שירותי תיירות חלופיים ברמה זהה לאלה שהוזמנו מלכתחילה

מניין הימים

ימי היציאה והחזרה לישראל נכללים בסה"כ בימי החבילה , אף שלעיתים הם ימים חלקיים בלבד.
זמני הטיסות הינם בהתאם ללוח הזמנים של חברות התעופה ואין אנו מתחייבים להשלים ימים
חלקיים אלו, בין בפועל ובין בפיצוי כספי.

מחירים

כוללים כל מה שאינו מופיע בסעיף אינו כלול (לא כולל ביטוח מיטען ובריאות ואשרות כניסה).
 המחירים ומועדי הטיסות ופרטיה ניתנים לשינוי ע"י חברות התעופה ובאחריותן ההזמנה והכרטוס.

תינוק עד גיל שנתיים:
 אינו כולל זכויות למושב בטיסה, מטען וכל סוג של שרות.

חברת Y PAY MORE שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי החבילות כתוצאה משינוי
 שערי המטבע בכל עת וללא קשר למועד ביצוע ו/או אישור ההזמנה.

 
ביטולים 
הודעה על ביטול השתתפותו של נוסע מיוזמתו ( ולהלן : " הודעת ביטול " ) תימסר ל "Y PAY MORE " ב E-MAILL או בפקס .

על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה בהתאם למפורט בהזמנה.תנאי הביטול והשינוי משתנים בהתאם לסוג המוצר שהוזמן,עיתוי ההזמנה ומועד היציאה לנופש וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.
"כל הרוכש שירות מאת החברה רשאי לבטל את העסקה עפ"י הוראות חוק הגנת הצרכן,ובלבד שהודעת הביטול התבצעה בכפוףף ובהתאם להוראות סעיף 14ג. (ג) (2) וסעיף 14ג.(ד) (2) לחוק הגנת הצרכן.
יחד עם זאת,בכל מקרה של הודעת ביטול כאמור על פי סעיף 14ג. (ג) (2) לחוק הגנת הצרכן יחויב רוכש החבילה בדמי ביטולל בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות החבילה או 100 שקלים לאדם לפי הנמוך מביניהם,ובלבד שביטול ההודעה התבצעה שלא עקב פגם או אי התאמה בשרות כמשמעם בהוראות סעיף 14ה. (א) לחוק הגנת הצרכן.

עסקת מכר מרחוק

במקרים בהם העסקה תהיה מוגדרת כעסקת מכר מרחוק, יחולו עליה תנאי הביטול על פי המוגדר בחוק ולא בתקנות (כלומר, ניתןן לבטל כל עסקה בתיירות שתהיה מוגדרת כעסקת מכר מרחוק תוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמל המכיל את פרטי העסקה המפורטים בסעיף 14 ג(ב) לחוק, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה טרם מועד מתן השירות וכן בתשלום דמי ביטול של 100 ₪ או 5% משווי העסקה, לפי הנמוך מבניהם.

עסקאות שאינן מכר מרחוק:

לא ניתן לבטל שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל, לרבות שירותי קרקע בחו"ל וטיסות המשךך לטיסות שיצאו מישראל שניתנו באמצעות חברת תעופה שאינה חברת התעופה עימה יצא הנוסע מהארץ (טיסת המשך) (כלומר: שירותי קרקע בחו"ל).
בחבילות נופש מחוץ לישראל, לא ניתן לבטל את מרכיבי חבילת הנופש (שירותי הקרקע) למעט טיסה מישראל ואליה, שאינה טיסתת המשך, כאמור לעיל.
עד ליום 1/1/2013 ניתן יהיה לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום עשיית העסקה ובלבד שהביטול ייעשה 18 ימים שאינם ימי מנוחהה לפחות, קודם למועד תחילת השירות (כלומר 20 יום קלנדריים)
החל מיום 1/1/2013 ניתן יהיה לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול יעשה 14 ימים שאינם ימיי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות.

 
נזקים וביטוח 
אין "Y PAY MORE " ו/או ספקי השירותים בחו"ל , אחראיים לנזקי הנוסעים שייגרמו כתוצאה מתאונות , מחלות , נזק למטעןן או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסעים במהלך שהותם בחו"ל , לרבות נזקים מחמת תאונה , אלימות שוד , גניבה , אבדה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז , הוצאות רפואיות וכל נזק אחר. "Y PAY MORE " מציעה לנוסעים לבטח
עצמם , על חשבונם, בביטוח אישי מקיף ונרחב הכולל ומכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל ואחרים . לא תשמע כל טענהה כי , "Y PAY MORE " ו/או ספקי השירותים בחו"ל אחראיים לנזקים מהסוג המפורט לעיל , שיגרמו לנוסעים במהלך שהותם בחו"ל (בכפוף לתנאי הביטוח).
"Y PAY MORE " מודיעה מפורשות , כי היא פועלת בהזמנת השירותים כמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין כלל נותני השירותיםם המבצעים ובכלל זאת חברות תעופה, תחבורה, ספנות , בתי מלון , מסעדות וכיו"ב . לכן, אין היא אחראית בין במישרין ובין בעקיפין , בכל צורה שהיא לתקלות , שיבושים ונזקים אשר עלולים להיגרם לנוסעים מחמת אי ביצוע וגם / או ביצוע לקוי וגם/או ביצוע חלקי של השירותים המפורסמים באתר זה וכל נזק אחר אשר יגרם על ידי נותני השירותים הנ"ל לנוסעים וגם/או כל מי שיבוא בשמם וגם /או הפועל במקומם ומטעמם. הנוסעים זכאים לתבוע במישרין את כלל נותני השירותים וגם/או חלק מהם בשל נזקים שיגרמו להם מחמת מעשים וגם/או מחדלים של אותם נותני השירותים. אין כאמור בתנאים ובמידע הכללי דלעיל , כדי לגרוע וגם/או לפגוע בזכותם של הנוסעים לתבוע במישרין את כלל נותני השירותים וגם/או חלק מהם.

 

חילוקי דעות

עצם הזמנת שירות כלשהו ע"י הנוסעים או תשלום מקדמה או השתתפות בטיול / בשירות וגם/או בחלק ממנו מהווה את הסכמתת הנוסעים ו/או סוכן הנסיעות לכל התנאים והמידע שבאתר זה. מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתם של הנוסעים במשרדנו לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי משרד הנסיעות. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד
"Y PAY MORE " בלבד וגם/או יחד עם משרד הנסיעות וגם/או סוכן הנסיעות שאצלם נרשם הנוסע תהא סמכות שיפוט מקומיתת לבתי המשפט בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

 

טיסות שכר

מועדי טיסות השכר
מועדי טיסות השכר וכן נתיביהן ו/או נחיתות הביניים ניתנים על ידי המוביל , כולל נחיתות ביניים בלתי מתוכננות. על הנוסע מוטלתת החובה לוודא את מועדי הטיסות ונתיביהן בעת ביצוע ההזמנה, בעת קבלת כרטיס הטיסה ובעת אישרור הטיסה חזרה.
ארוחות בטיסות השכר
מובהר בזאת, כי הארוחות המסופקות בטיסות השכר אותן משווק המארגן , הינו באחריותו הבלעדית של המוביל.
המארגן אינו יכול להבטיח אוכל מסוג מסוים כגון אוכל כשר או צמחוני בטיסות שכר לנוסע, ונוסע
החפץ לאכול אוכל מסוג מסוים , יציין זאת בהזמנה שנעשתה עבורו על ידי המזמין אצל המארגן
והמארגן יעביר את הבקשה למוביל.
למען הסר ספק , מובהר בזאת כי למארגן אין כל שליטה או אחריות באם האוכל המבוקש לא סופק
לנוסע והכל בכפוף לכך , שהעביר את הבקשה שלעיל למוביל בעוד מועד. במרבית חברות השכר לא
 ניתן לקבל אוכל כשר ו/או צמחוני.

 

בתי מלון

בחירת בית המלון :
באתר המפורסם מגוון רחב של בתי מלון .
בחירת המלון הנה באחריות הנוסעים . " Y PAY MORE " אחראית לביצוע הזמנת החדר
שנבחר , לקבלת אישור להזמנה ולהעברת התשלום לגופים הרלוונטיים בחו"ל , עבור השירות שהוזמן.
תפקודם של בתי המלון ומצב תחזוקתם:
" Y PAY MORE " לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לרמתו הכללית של המלון המוזמן , מיקומו, טיב השירות בו , רמתת התחזוקה והניקיון בחדרים ובשטחים הציבוריים , לאדיבות צוות עובדיו ודעותיהם , לתקינותם של הרהיטים , חדרי האמבטיה , המכשירים השונים בחדרים והמעליות או לשיפוצים מכל סוג שהוא הנעשים במלון ו/או בחדרים , רעש במלון ובסביבתו הנגרם
מרחוב סואן , תחנת רכבת ושדות תעופה ו/או עקב עבודות ברחוב או בסביבה.
דירוג המלונות הינו בהתאם לדיווח של משרד התיירות המקומי ואין להשוות דרגות בין המדינות השונות. כל הפרטים באשרר למתקני בית המלון, המפורסמים על ידי חברת YPAYMORE לקוחים מפרסומי בתי המלון וחברת YPAYMORE -אינה נושאת בכל אחריות, במידה וחלק מהשירותים המוצעים על ידי המלון, הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. בחלק מבתי המלון נדרשת תוספת תשלום עבור "אקסטרות" בארוחות שבית המלון מציע ללקוחותיו, ואין הדבר בידיעתה ו/או נתון לשליטתה של החברה.
שעת הכניסה לחדרים היא על-פי רוב בשעה 16:00 והפינוי הוא עד השעה 11:00, בלא תלות בשעות הטיסה. במידה וכתוצאהה משינויים בזמני הטיסות, ייגרמו לנוסע הפסד/תוספת לינה במלון המוזמן, לא תישא החברה בהפסד/תוספת תשלום ששולם על ידי הנוסע. כמו כן, במידה וכתוצאה מאיחורים בטיסות, ייגרם לנוסע הפסד ארוחות במלון המוזמן, לא תישא חברת YPAYMORE בעלות הפסד הארוחות.

חדרים בבתי המלון :
אנו מבקשים להביא לידיעתך כי הזמנת החדרים בבתי המלון מתבצעת בשיטת RUN OF THE HOUSE ( = מגורים לפי הקייםם ) קרי, החדר שיימסר ללקוחותיך תמורת הצגת שובר הלינה , המונפק מטעמנו , יהיה חדר במלון שהנו פנוי וערוך לאירוח.
פרטי המלון המבוקש הם בגדר בקשה בלבד וחברתנו אינה מחויבת בהם כל עוד לא נתקבל עליהם אישורו הסופי של הספק.
נבהיר כי במלונות שונים ברחבי העולם קיימים סוגים רבים של חדרים , כגון: חדרים שפונים לנוף מסוים, חדרים ממוזגים , חדריםם משופצים ו/או מחודשים , חדרים בקומת עסקים , סוויטות וכד'. הזמנות המבוצעות באמצעות " Y PAY MORE " , אינן לחדרים מסוימים מבין הנ"ל , להוציא הזמנות שבהן התבקשנו , במפורש להזמין חדרים מסוג מסוים , בתנאי שהבקשה אושרה ע"י
הגורמים בחו"ל והתקבלה תמורתה תוספת התשלום הנדרשת.
הגעה ועזיבה:
הנוהג המקובל בבתי המלון , באשר לזמני כניסה ויציאה של אורחים הנו כניסה החל מהשעה 14:00 ויציאה עד לשעה 11:000 בבוקר. זאת על מנת לאפשר את ניקיון , סידור ואוורור החדרים לקראת האורחים הבאים.
ייתכנו מקרים בהם, קובעים בבית המלון המוזמן , מועדים אחרים מהנ"ל , אשר הנם באחריותו הבלעדית . " Y PAY MORE "" לא תישא באחריות , למקרים בהם התבקשו לפנות את חדרם לפני השעה 11:00.

 

א. הגעה מאוחרת - LATE ARRIVAL
הזמנת חדר במלון נשמרת עד לשעה 18:00 בתאריך הכניסה למלון.
במקרים בהם ידוע לך , שמועד הגעתך למלון המוזמן הנו לאחר השעה 18:00 נבקשך לציין זאת במועד ביצוע ההזמנה , על מנתת שנוכל ליידע את הגורמים בחו"ל ולהבטיח את מימוש הזמנתם של לקוחותיך.
במידה שלא יתקבל מידע מראש , " Y PAY MORE " תהיה פטורה מכל אחריות כלפי הנוסעים באם לא ישמרו עבורם החדר,, לאחר השעה 18:00 . לעיתים תתבקש ע"י צוות מרכז ההזמנות למסור את פרטי טיסת ההגעה.


ב. הגעה מוקדמת - EARLY ARRIVAL
כאמור , אורחים מתקבלים בבתי המלון החל מהשעה 14:00.
במקרים בהם מבקשים לקוחותיך להיכנס לחדר בשעה מוקדמת מזו, נבקשך להזמין
את הלילה הקודם למועד ההגעה. ( דוגמא: כניסה בשעה 08:00 בבוקר ה - 9/10 מחייבת
את הזמנת הלילה של 8/100 )

ג. עזיבה מאוחרת - LATE CHECK OUT
כפי שצוין לעיל , פינוי החדרים בבתי המלון הנו עד לשעה 11:00.
 במקרים בהם לקוחותיך מעונינים שהחדר יעמוד לרשותם עד לשעה מאוחרת מזו , נבקשך להזמין לילה נוסף.

ד. אי הגעה - NO SHOW
במקרה של אי הופעת לקוחותיך ליעד שהוזמן באמצעותנו ואי ניצול השירות שנקבע בשובר שהונפק מטעמנו , תחויב הזמנתם,, לפחות בסכום שבו תחויב " Y PAY MORE " , ע"י הגורמים בחו"ל ובכל מקרה בעלות הלילה הראשון ועוד 20% מעלות יתרת הלילות שהוזמנו , או כפי שנמסר בעת אישור ההזמנה.
* מוסבת שימת לבך לעובדה , שבבתי המלון בלאס וגאס , לא מתקבלות הזמנות לכניסה ו/או עזיבה בשבת.
* בתקופות שבהן מתקיימים בעיר המבוקשת או באזורה , אירועים מיוחדים כגון: תערוכות , ירידים , כנסים , תחרויות ספורט ועוד ,, עשוי ספק השירותים בחו"ל , לחייב ביצוע הזמנה ליותר מלילה אחד.

השכרת רכב:

באחריות השוכר לעדכן את חברת " Y PAY MORE " בגילו של השוכר על מנת לעמוד בתנאי הגיל של חברת ההשכרה . כמוו כן, על השוכר (הרשום בשובר והנוהג ברכב) להצטייד בכרטיס אשראי בינ"ל, על-שמו, וברשיון נהיגה ישראלי ביחד עם רשיון בינ"ל, כשהם תקפים ופרטיהם זהים. חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים, אלא מקבוצת רכבים מסוימת בלבד.
חברת Y PAY MORE " אינה אחראית לנזק ו/או אבדן שיגרמו לרכבים או לרכוש הנמצא בהם וכן לא תישא בתשלום או כלל הוצאה הנובעת ו/או הקשורה למתן שירותי חניה על ידי הספק. בכלל זה אין החברה אחראית ולא תישא בתשלומים בגין שעות חניה נוספות גם אם שעות נוספות אלה לא נגרמו בשל מעשיו או מחדליו של הנוסע/הלקוח לרבות בגין עיכובים/ביטולים של טיסות.
לעיתים הטיסות מגיעות בזמן שתחנת השכרת הרכב שדה התעופה סגורה. במקרה זה על הלקוח לשלם תוספת על מנת לקבל אתת הרכב בשעות שלא מקובלות ו/או לקבל את הרכב במרכז העיר בשעה מוקדמת/מאוחרת יותר.

מחירים

מובא בזאת שהמחירים המפורסמים באתר זה ברובם נמוכים יותר ובחלקם זהים למחירים הרשמיים של בתי המלון ושאר השירותיםם המפורסמים באתר.
נבהיר , כי בהחלט ייתכנו מקרים שבהם יהיו המחירים גבוהים יותר מן הרשמיים זאת בשל תוספת עמלות ודמי טיפול לגורמיםם השונים המעורבים בביצוע ההזמנה.
בתקופות בהן מתקיימים אירועים מיוחדים כגון: תערוכות , ירידים , כנסים , תחרויות ספורט ועוד נקבעים בבתי המלון מחירי שיאא ללא פיקוח כלשהו.
מחירי בתי המלון בפארקים בארצות הברית , עשויים להיות גבוהים מהמחירים הרשמיים בהם המחיר המחייב , הנו המחיר שנמסרר בעת אישור ההזמנה באמצעות הודעה בכתב.

למען הסר ספק, מובא בזאת לידיעתך , כי מחירי השירותים כפי שנקבעו מראש בין לקוחותיך למארגנים , באמצעותך , הנם מחייבים ולא תתקבל כל טענה בדיעבד , כי הנוסעים היו יכולים לרכוש שירותים אלה במחיר זול יותר. לכן , לא יינתן החזר על הפרשי מחיר , גם אם יטען הלקוח להחזר ויוכיח מחיר נמוך יותר.

כבודה בטיסות

החל משנת 2013, חברות תעופה רבות דורשות תשלום בגין כל מזוודה הנשלחת בבטן המטוס (כך למשל בטיסות איזי ג'ט, איירר פראנס, KLM, ועוד הדורשות תשלום עבור כל כבודה מעבר לתיק היד במשקל של 6 ק"ג.)
עם ביצוע ההזמנה הינכם מתבקשים לבדוק עם סוכן הנסיעות איזה משקל / כמות כבודה כלולה במחיר אם בכלל.
במידה והנכם מעוניינים בשליחת כבודה מעבר לתיק היד מומלץ להזמין ולשלם מראש אצל סוכן הנסיעות, דבר החוסך לכם כ-50%% מעלות שליחת הכבודה בשדה התעופה בעת ביצוע הצ'ק אין.

ארוחות בטיסות

החל משנת 2012 חברות תעופה רבות כדוגמת חברות ה-LOW COST החליטו להוריד את הארוחות במסלולי הטיסה שלהן.. הנוסע יוכל לרכוש ארוחות בתשלום נוסף במידה ויחפוץ בכך במהלך הטיסה.
כל לדוגמא בטיסות ארקיע, ישראייר, פגסוס, איזי ג'ט ועוד.

דרכון:

כל המבצעים והזמנות מתייחסים לבעלי אזרחות ישראלית ובעלי דרכון ישראלי בלבד.
באחריות הלקוח להצטייד בדרכון ישראלי תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץבאשרות כניסה (ויזות) מתאימות וכן לציין בפני חברת " Y PAY MORE " אם ברשותו דרכון שאינו ישראלי. הכניסה למדינות השונות הינהה בהתאם לזהות הנכנס ודין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות כניסה וכיוצ"ב הינן באחריות הנוסע בלבד,, והוא מצהיר בזאת כי ברשותו דרכון ישראלי בתוקף למשך שישה (6) חודשים לכל הפחות.

 

חיסונים

 באחריות הנוסע לבדוק במשרד הבריאות האם ואילו חיסונים דרושים ליעד הנסיעה ולקבלם.

 אמצעי תשלום:

ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית. כל תשלום נוסף מעבר יישא ריבית..
כמו כן ניתן לשלם בקרדיט עד 18 תשלומים.

שלח